GÜNCEL GELİŞMELERİN VE PROGRAMLARINBİLDİRİLMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1. GİRİŞ

İşbu Güncel Gelişmelerin ve Programların Bildirilmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Viveka Yazılım Bilişim Teknolojileri Endüstriyel Ürünler İmalat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ("Şirket") tarafından hazırlanmış olup; Şirket tarafından daha önceden toplanmış olan ve aşağıda detaylı olarak belirtilen kişisel verilerinizin, aşağıda belirtilen süreç kapsamında işlenmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ SÜREÇLER VE İŞLEME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde detaylı olarak yazılı bulunan kişisel verileriniz; Şirket’in yürütmekte ve/veya destekçisi olduğu faaliyetlere ilişkin güncel gelişmelerden ve programlardan tarafınızın haberdar edilmesi ve Şirket faaliyetleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amaçlarıyla e-posta ve/veya telefon yoluyla tarafınıza bildirimde bulunulması sürecinde işlenmektedir. İlgili süreç kapsamında, sayılan amaçlar dışında başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda, tarafınıza yeni veri işleme amacı hususunda bilgilendirme yapılacaktır.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİ KATEGORİLERİ

Yukarıda belirtilen süreç kapsamında Şirket tarafından;
(a) KİMLİK kategorisi altında, ad – soyad verileriniz,
(b) İLETİŞİM kategorisi altında, e-posta adresi ve telefon numarası verileriniz,
(c) DİĞER BİLGİLER kategorisi altında, Şirket ile daha önceden gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalar ve işbirlikleri kapsamında katıldığınız program bilgileri verileriniz işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENME ŞARTLARI / VERİ İŞLEME HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; Şirket’e ait https://viveka.com.tr isimli web sitesi üzerinden veya Şirket’e yahut Şirket çalışanlarına ait e-posta adreslerine tarafınızca gönderilmesi, Şirket yetkilileri veya çalışarına tarafınızca iletilmesi, Şirket ile daha önceden gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalar ve işbirlikleri kapsamında tarafınızdan temin edilmesi gibi yöntemlerle veya ilgili çalışmaların yürütücü kurumundan Şirket’e aktarılması yoluyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde bahsi geçen Kişisel Verileriniz, KVKK Md. 5/1 uyarınca “açık rızanızın” varlığı hukuki sebebine dayanılarak, başka bir anlatımla yalnızca tarafınızca açıkça rıza gösterilmiş olması halinde işlenmektedir.

5. RIZANIN GERİ ALINMASI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz açık rızanız, siz söz konusu rızayı yazılı olarak geri alana dek geçerliliğini sürdürmektedir. Dilediğiniz zaman, kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin rızanızı geri aldığınızı ve ilgili kişisel verilerinizin artık kullanılmamasını istediğinizi belirten talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Böyle bir durumda, aksine bir kanuni düzenleme veya hukuki yükümlülük bulunmadığı takdirde, açık rızanıza dayalı olarak işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi talep tarihinizden itibaren ileriye etkili olacak şekilde işlemeye son vereceğiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda bahsi geçen süreç kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz yurt içinde bulunan herhangibir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, yabancı menşeli programlar kullanılması nedeniyle ve gerek iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gerekse iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Şirket tarafından kullanılmakta olan web sitesi için hosting hizmetinin yabancı menşeli bir firmadan temin edilmesi nedeniyle ve yalnızca söz konusu amaçlarla sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilmektedir.

8. KVKK UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru ve şikayetlerinizi Şirket'e ait https://viveka.com.tr/ isimli web sitesinden ulaşabileceğiniz Verisi İşlenen (İlgili Kişi) Başvuru Formunu doldurarak, Şirket'e ait "Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı ODTÜ Teknokent İnovasyon Bilişim Binası 280/G Zemin Kat Çankaya/ANKARA" adresine yazılı olarak veya var ise daha önce Şirket’e bildirmiş olduğunuz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden meet@viveka.com.tr adresine göndererek Şirket'e iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30(otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Kişisel verilerinizin güvenliğinin temini için ve kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanması, kişisel verilerinizin toplanması, ifşası, kullanımı, kopyalanması, değiştirilmesi gibi risklerin önüne geçilebilmesi adına gerekli idari ve teknik tedbirler Şirket tarafından alınmaktadır.

Ancak bu noktada, internet üzerinden gerçekleştirilen veri paylaşımı ile elektronik ortamda tutulan verilerin hiçbir zaman tam anlamıyla güvenli olamayacağını ve her ne kadar tarafımızca gerekli güvenlik tedbirleri alınmakta olsa da yüzde yüz veri güvenliği sağlanmasının mümkün olmadığını hatırlatırız.

10. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ

Şirket tarafından toplanmış olan kişisel verilerinizin doğru ve güncel olduğunu varsaymaktayız. Bu nedenle söz konusu kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin temini sizin sorumluğunuzda olup; kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunun Şirket tarafından da takip edilebilmesi için lütfen kişisel verilerinizde meydana gelecek değişikliklerden tarafımızı yazılı olarak haberdar ediniz.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmüş olması durumunda ilgili mevzuatta belirlenmiş olan süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır. Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü kişisel veri; kişisel verinin toplanma amacına artık hizmet etmediği veya ilgili mevzuat gereğince saklanması gerekliliğinin ortadan kalktığı anda imha edilecektir.

12. AYDINLATMA METNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aydınlatma Metni’nde tarafınıza önceden haber verilmeksizin değişiklik gerçekleştirilebilecek olup; söz konusu değişikliği Şirket’e ait https://viveka.com.tr/ isimli web sitesinden takip edebilirsiniz. Anılan değişiklikleri takip etmek tarafınızın sorumluluğundadır.